Idioms

Ang Mga Sawikain

Ang mga sawikain ay mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit sa ,araw-araw at nagbibigay ng ibang kahulugan.

 

Samut-Samot na Usapan
(Miscellaneous Talks)

Pagsasalin ng Pangungusap
(Sentence Translation)

Tayo ay kailangang mag-impok para sa kinabukasan.
We need to save for the future

Ang iyo ay iyo at ang akin ay akin.
What is yours is yours, and what is mine is mine.

Ano ang iyong balak sa mga araw na darating.
What is your plan in the days to come?

Higit sa lahat ang pag-ibig sa Diyos.
Above all things is the love of God.

Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay.
God gave us everything.

Ang aking buhay ay buhay hari kumain, matulog, at maglaro.
My life is a king's life: to eat, to sleep and play

Hindi ka kumain ng anuman, bakit?
You did not eat anything, why?

Ang pagpapalakas, tulog at pagkain ang kailangan ng katawan upang maging malusog.
Exercise, sleep and food are the needs the body in order to be healthy.

Hinahangad ko ang kaligayahan mo sa lahat ng oras.
I am wishing for your happiness all the time.

Aanhin mo ang salapi kung mawawala naman ang iyong kaluluwa?
What will you do with money if you are to lose your soul?

Saan ka pupunta sa dilim ng gabing ito?
Where will you go in this darkness of night?

Nagagalit ka ba kapag nababanggit ang iyong mga kapintasan?
Are you angry when your faults mentioned?

Nais mo bang matutong lumangoy?
Do you like to learn how to swim?

Kung nais mong matuto, maaari kang sumama sa akin.
If you like to learn, you can go with me.

Saan tayo pupunta?
Where will we go?

Sa Laguna, maraming "hot spring" doon. Masisiyahan kang lumangoy.

In Laguna, there are plenty of "hot spring" there. You will enjoy swimming

Narinig ko na iyan, pero hindi pa ako nakararating doon
I have heard about that, but I have not been there yet

Tiyak kong masisiyahan ka, lalo na sa "Aqua Caliente" sa Pansol, Calamba, Laguna. Maluwang, malinis, maganda!

I'm sure you will enjoy, especially in "Agua Caliente" in Pansol, Calamba, Laguna. Spacious, clean, beautiful! lkinalulugod kong makilala ka. I am delighted to know you

Dahil sa iyo, hindi na ako malulungkot.
Because of you, I'll not be lonely anymore.

Siyanga pala, galit ka ba sa-akin?
By the way, are you angry with me?

Bakit ako magagalit sa iyo? Sa anong dahilan?
Why should I be angry with you?

Nasisiyahan ako sa sinabi mo.
I'm glad on what you said.

Hindi madaling makakita ng taong katulad mo.
It's not easy to find a person like you.

Isang kasiya-siyang karanasan ang magkaroon ng kaibigang ibang-iba sa lahat.

It's a pleasant experience to have a friend who is very much different from others.