Introduction

Pagpapakilala

Naranasan mo na ba ang pagpapakilala? Kaninong pangalan ang unang binanggit? Ano ang sinabi mo sa pagpapakilala? Ano ang sinabi mo nang ikaw ang ipinakilala?

(Have you experienced introducing people? Whose name did you say first? What did you say in making the introduction? What did you say when you were introduced?)

Ang pananalitang magalang at maayos ay kailangan din sa pagpapakilala. Naririto ang anim na mahahalagang bagay na dapat tandaan kapag may ipinakikilala.

(Courteous and correct expressions are also necessary in making introductions. Here are six important things to remember when ntroducing someone.)

1. Kung ipinakikilala ang lalaki sa babae, laging banggiting una ang pangalan ng babae.

(In introducing a man to a woman, always say the name of the woman first.)

"Evelyn, siya si Michael Manlapig, kapitbahay ko. Michael, si Evelyn Bonavente, kaibigan ko."

(Evelyn, this is Michael Manlapig, my neighbor. Michael, Evelyn Bonavente, my friend.)

2. Kung ipinakikilala ang nakababata sa nakatatanda, banggiting una ang pangalan ng nakatatanda.

(In introducing a younger person to an older person, say the name of the older person first.)

"Lola, ipinakikilala ko po sa inyo ang aking boss, si Ginoong Torrenueva. Ginoong Torrenueva, ang aking lola, si Gng. Manalo."

(Grandmother, I want to introduce my boss, Mr. Torrenueva. Mr. Torrenueva, this is my grandmother, Mrs. Manalo.)

3. Ipakilala o banggiting una ang pangalan ng higit na kilalang tao sa hindi kilalang tao.

(Introduce or mention first the name of the famous person.)

"Engr. Basadre, ipinakikilala ko po sa inyo si Rolly, ang aking pinsan."
(Engr. Basadre, I'd like to introduce to you Rolly, my cousin.)

"Inday Badiday, siya po si Litlit, ang batang naligaw."
(Inday Badiday, this is Litlit, the child whom got lost.)

4. Kung ipinakikilala ang ina at ang guro, o ama at ang guro, unang sabihin ang pangalan ng ina o ama

(In introducing the mother and the teacher, or the father and the teacher, always mention the name of the mother or the father.)

"Nanay, ito po si Bb. Santos, ang aking guro. Bb. Santos, ang aking ina... "
(Mother, this is Miss Santos, my teacher. Miss Santos, this is my mother...)

Tatay, ipinakikilala ko sa inyo si Ginoong Villa ang aming punong-guro. Ginoong Villa, sila po ang aking ama."
(Father, I want to introduce Mr. Villa, our principal. Mr. Villa, this is my father.)

Kung isang kaibigan ang ipinakikilala sa isang pangkat, sabihin:

"Ipinakikilala ko sa inyong lahat si kristoffer, ang matalik kong kaibigan."

Pagkatapos, "Kristoffer, ito si Marjun, si Ciprianne, si Tonton . " at ipagpatuloy hanggang maipakilala ang lahat.

(If a friend is introduced to a group, say: "I would like to introduce to you Kristoffer, best friend." Then, Kristoffer, this is Marjun, this is Ciprianne, this is Tonton . . ." and go on until everybody is introduced.

6. Kung ang iyong ama o ina ay nadatnan ng kaibigang inanyayahan sa tahanan, ipakilala agad ang kaibigan. (if your invited friend encountered your father or mother at home, immediately introduced your friend.)

"Nanay, siya po si Adela, ang kumare ko.
(Mother, this is Adela, my "kumare".)

"Tatay, natatandaan pa ninyo si Ombet? Ombet, kilala mo na ang Tatay, hindi ba?."
(Father, do you still remember Ombet? Ombet, you already know my Father, isn't it?)

Naririto ang ilang dapat tandaan:
(Here are other things to remember:)

1. Pagkatapos na ipakilala ka, wastong sabihin ang,

"Kumusta ka, Evelyn. " Sa nakatatanda, dapat sabihin ang, "Kumusta po kayo, Gng. Manalo. "

(After the introduction, it is correct to say "How do you do, Evelyn." To an older person, you should say, "How do you do, Mrs. Manalo."

2. Ipakita o sabihin na ikaw ay nasisiyahang makilala ang ipinakikilala. (Show or say that you are glad to meet the person.)

3. Sa pagpapakilala, hintaying unang mag-abot ng kamay ang nakatatanda, o hintayin ng lalaki na unang mag-abot ng kamay ang babae. Maaari rin namang hindi na magkamayan.
(Wait for the older person to offer his hand or her hand when being introduced, or the man should wait for the woman to offer her hand first. Shaking hands may also be omitted.)

Kung hindi maunawaan ang pangalan ng taong ipinakilala, huwag mag-atubiling sabihin ang: 'Ikinalulungkot ko, hindi ko narinig ang inyong pangalan."

(If you did not understand the name of the person being introduced, do not hesitate to say: "I am sorry, but I did not hear your name."

Sikaping magpatuloy ang usapan pagkatapos maipakilala.

(Try to keep the conversation moving after you have been introduced.)

Pagsasanay (Practice) Isagawa ang sumusunod na pagpapakilala.
(Practice making the proper introductions:.

1) Ang iyong ama at ang iyong guro

2) Ang iyong kapatid at ang iyong kaklas "Alma, ito ang aking kapatid, si Carmen Villarin. Carmen, si Alma Adiong, ang aking kaklase."

3) Ang iyong pinsan at ang iyong guro "Bb. Santos, ipinakikilala ko sa inyo Ludy, ang aking pinsan.

4) Ang iyong ina at ang ina ng iyong kaibigan "Nanay, siya po si Aling Deling, ang ina ni Michael na aking kaibigan."