Peso RateWeatherPhilippines Time

The Hypen

Ang Gahit
(The Hypen)

Ang gahit (-) maó ang ginganlan sa dilang English og "hyphen". Kining kodlita ginagamit alang sa mga silaba ng ibolág paglitók dihâ sa mga polong nga ginganlan sa "linguistic" og "hamza". Daghan ang mga polong "hamza" sa dilang' visayâ.

The hyphen is used to separate the word or words to pronounce.

Tun-og = dew
pag-ampo = pray
haw-ang = empty
Bon-i = ringworms
tul-an = joint
bog-at = heavy
Sab-ong = to hang
Lim-aw = lake
long-ag = cook
Ut-ut = to compress
Tol-id = straight
sab-it = hang
pol-ong = to cut
Bag-ang = jaw
Sud-an = viand
ba-o = turtle
Sang-at = hang
 
Ang gahit mao'y gamitonong kodlit pagdogtong sa mga polong nga gipaangkon og laing kahologan ingon sa ubós nga pananglitan:

(The hyphen is also used to connect words that have another meaning. Examples:)

English sister-in-law by laws in service

Ang gahit magamit pod pagpotól og mga solatonong polong nga mangilbit sa margin (marhin) sa papél aron ang sumpay'ng silaba iadto sa sonód nga tudling. Pananglitan:

(Another used of the hyphen is to separate the wood in the margin of paper the word that being continued on the next line.)

Ang panitik ug pamahináy sa mga silaba kinahanglan iagád sa diccionario nga maó ang tamdanán sa panitik, panlitók ug kahologan sa mga polong.

(The dictionary is the references of the meaning-spelling, syllabication and pronunciation of words.)

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.