Making a Telephone Call

Good morning/afternoon/evening.
Maayong buntag/hapon/gabi-i.

Can I speak to __________?
Puwedeng makigsulti ni________.

Who's on the line, please?
Kinsa 'ni, palihog?

Hold on./Wait a minute.
Kadiyot lang/Hulat ug kadiyot.

Is Mr./Miss _______around?
Naa ba si Mr./Miss _________?

No, he/she is not around.
Wala siya diri karon.

He/She went to ____________.
Miadto siya sa __________.

When is he/she coming back?
Kanus-a siya mobalik?

What time is he/she coming back?
Unsang orasa siya mobalik?

Please tell him/her that _____ called.
Palihog sultihi nga mitawag si ______.

Thank you.
Salamat.

You are welcome.
Way sapayan.