Expressing Faith/Resignation to Fate

(Just) Be patient.
Pasensiya lang.

By God's grace.
Grasya sa Diyos/Ginoo.

God willing.
Pagbuot sa Diyos/Ginoo.

Come what may.
Bahala na.

Patience.
Pasensiya.

You can't do anything about it.
Wala /Wa kay mahimo.