Peso RateWeatherPhilippines Time

The Future Time/Tense

Ang verbal nga lihok nga dilì pa masogdan paghimo pagadagwayan gayód sa pang-Futurong langgikit bisan pa'g milabáy na ang panahón kon higayón paghimo kon pagsogod paghimosa maóng lihok. Pananglitan:

The verb or an action which has not started / happened is in the future time. This needs prefix that signals in the future. Example:

Akó mosoroy uban ni Genda.
I will stroll with Genda.

The Indicative Mood in the Active and Passive Verb

Sa Activo'g paningog nga Verbo ang Indicativong Tarás maó ang tigtog-an sa lihok sa hisgotanan sa pahayag (lihok nga nahimo na, ginahimo pa, o himohon pa) somalà sa panahón o tiempo paghimo kon pagkahitabô sa lihok. Pananglitan:

Active Verb the Indicative Verb will tell the work of past, present, future tense. Example:

The Indirect Imperative Verb

Infinitovong Taras sa Verbo sa Kaunsahan

Ang indirecto nga Imperativong Verbo maó ang tigpasabót og dohá ka sinogòo kon dohá ka nagkalainlaing sinogong lihok. Ang unang lihok himohon og tawo kon mananáp nga gihinganlan o gipasabót dihâ sa sogò. Kiníng verboha tiggamit sa langgikit "pa" nga may/way uban nga prefix "pag". Pananglitan:

The indirect Imperative Verb is the one which explains the 2, does/direct object if 2 different kinds of action. The first action will be done by human, if animals is referred to or emphasized in the doer. This verb uses the purely imperative mood of the verb "pa"(to do) which has or do not have and other prefix "pag" (be). Example:

The Infinitive Verb

Infinitovong Taras sa Verbo sa Kaunsahan

Actibong verbo Active verbs
Ikaw mokaon nianà. You will eat that.
Magkaón kamó niini. You are going to eat this.
Pasibong verbo Passive verbs
Ibotang nimo kinì dihâ. You put this there.
Bohaton ninyo kinì. You make this one.

The Essence of Verb

Imperative Mood

Infinitovong Taras sa Verbo sa Kaunsahan Ang mga Verbo sa Kaunsahan nga "ania, adia; anaa; atua" tombas sa espanyol nga verbo "estar" dilì mapandagwayan og Infinitivo ug Imperativong Tarás. Hinoon kining kakoliana masolbad sa Verbo sa kalihokan nga "anhi, arí; anha; adto" nga mahimoha'g pandagway sa Infinitivo ug Imperativong Tarás ug makahatag or sosamang pasabót sa Infinitivo kon Imperativong "ania, ubp." Pananglitan:

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.