Peso RateWeatherPhilippines Time

The Impersonal Verb

Ang Deponente nga prefix "ma" uban sa "aniay, adia'y, anaa'y, atuay" nga matakdôan sa english nga "there will be/there can be" ug sa espanyol nga "Habra" mao'y magamit alang sa Futurong tiempo. Pananglitan:

The Deponent prefix "will be/be" together with "here is, here are, there is, there are" that is the same as in English "there will be/there can be" and in the Spanish "Habra" will be used for the future tense. Example:

The Verb

Kun wagtangon ang verbo nga "mao" binilin ang panal-ot "ay/uy", kinisiya mahimo nga mobòón ug idogtong sa polingahn nga nagkataposa'g tingogang-titík ingon dihâ sa:

If you eradicate the verb "is" and left the article "a/the" this can be abbreviate and connect the words that ends sounded letter like:

The Prefix

baylo_________change
himaylo_________change
pansit_________pancit

The Adverb

Ang Adverbio "dili/wala"
(The Adverb "don't/none")

Ang adverbio nga "dili" ug "wala" nga mamobô sa "di" ug "wa" makahimo'g adjetivo sa naconjugadong verbo nga may paunang-langgikit "mo/ma/maka/mapa/makapa/magpa".

The adverb of "do not" and "none" the shortest of "don't" and "no" are made an adjective of conjunction verb of mode of the "mo/ma/maka/mapa/makapa/magpa".

The Genitive and Dative Pronoun

Sama sa genitivo ug dativong polingahan nga pinangayò nga complemento sa pipilá ka particular nga verbo, ang acusativong polingahn tigsangga pod og particular nga verbo.

Like the genitive and dative pronoun that is asked to complement a particular verb the accusative pronoun depends a particular verb.

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.