Peso RateWeatherPhilippines Time

The Noun

Ang Polingahn
(The Noun)

Nasaysay na nga ang sustantivo nga polingahn maó ang polong nga ilis sa sustantivo nga ngahng kaogalingon ug ang ngahng comón. Mabalhin ang polingahn sa: personal ug impersonal.

It has been said that substantive noun is a word to be replaced in a substantive personal names. Nouns is a word refers to a be classified as; personal or impersonal.

Common Name

Si Lilian gipaak og bubuyog.
The
bee bite Lilia.

Ikaw misakaw dayon og bus.
You immediately ride in the bus.

Ang P8000.000nadepositó nakò ug banco.
I deposited the P8000.000 in the bank.

Gidayig sila og talamdong mayor.
They are appreciated by the respective mayor.

Nanolod siya og mga tindahan.
She went to the store.

Ang ablativong panal-ot "uban, gikan, pinaagi, ubp." Kinahanglan sanggahan gayod sa panal-ot "sa" kun gamiton ala'g ngalan og dapit;

Nominative

Sa han-ay sa nominativo ang ngalan og tawo kanonay gayód nga paunhan sa panal-ot "Si", ug ang ngalan og dapít ingon man ang ngahng comón paunhan gayod sa panal-ot "Ang". Niining han-aya ang ngahng kaogalingon ug ngahng comón ginagamit nga hisgotan kon sujeto sa pahayag.

Causative

Ang batà padad-i og manika.
Send a doll to the child.

Hatagi'g binirthdihan ang imong inahan.
Give a birthday gift to your mother.

Daliti ang mayor og mga prutas.
Offer some fruits to the mayor.

PAHIMANGNO: Sa saysay sa mga panal-ot gitinó ang kagamitan sa "ang, si, sa og, kang, ni, alang, ubp."

NOTE: The article being stated clarify the use of "ang" "si" "of/ of the", to/ to the", "of a/ an" "to an" "to, "for" "for the" "for a/ an", etc.

Spanish English

diccionario______dictionary
telegrama______telegram
porciento______percent
boletin______bulletin
presidente______president
lapiz______pencil

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.