Peso RateWeatherPhilippines Time

Sound of the Vowel Letters

"Litok sa mga Tingogang Titik"
(Sound of the Vowel Letters)

Ang litók sa mga tingogang titik (a, e, i, o, u) mabahin sa duhá ka matang:

(Vocal ug Gutturál. The sound of the vowel letters (a, e, i, o, u) changes in two position: Vocal and glottal.)

Refusing an Invitation

I'm sorry, I won't be able to come because I have lots of things to do.

Pasensya lang, dili ko makaadto kay daghan ko ug trabahoon/buluhaton.

I can't assure you of my presence because I have lots of things to do.

Dili ko makasiguro nimo kay daghan ko ug buhaton.

Parts of Human Body

Mga Bahagi ng Katawan ng Tao
 (Parts of the Human Body)

Mula Ulo Hanggang Paa
(From Head to Foot)

ulo_____________________head
anit______________scalp
buhok_____________hair
puyo ________________cowlick on the head
bumbunan__________fontanel
batok_______________nape

What?

Ano?
(What?)

Ano ang pangalan mo?
What is your name?

Ang pangalan ko ay
My name is

Philippine National Anthem

Lupang Hinirang

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y 'buhay

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.