Peso RateWeatherPhilippines Time

The Apostrophe

Ang Apostrofe
(The Apostrophe)

Ang apóstrofe (') mao'y kodlit nga ilis kon ihalili sa usá o dohá ka titik nga giwagtang aron ang dohá ka polong nga nagsonòd mausá na lang paglitók. Sa dilang' English sagàd igkità kining kodlita dihâ sa ilang minobong "ne'er/ doesn't/ didn't/ haven't/ isn't/ wasn't/ I'm/ he's/we're, etc."

Tagalog English Vocabulary "K"

katamtaman
adj. - just sufficient

katanungan
n. - interrogation; question

katarungan
n. - justice

Tagalog English Vocabulary "E"

Ebanghelyo
n. - Gospel

ebidensya
n. - evidence; proof

eksakto
adj. - exact

Tagalog English Vocabulary "G"

gaan
n. - lightness

gaano
pron. - how much

gabay
n. - guide for the hand; handrai

Tagalog English Vocabulary "D"

daan
n. - unit of hundred

daan
n. - way; path

daanan
n. - to pass by

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.