Peso RateWeatherPhilippines Time

Tagalog English Vocabulary "B"

baba
n. chin

baba
v. - to go down; dismount

babad
v. - to soak

Tagalog English Vocabulary "A"

ak,
n. - crack (on surface)

aandap-andap,
adj. - flickering

aanim,
adj. - only

The Article "ay/uy"

Ang mga PANAL-OT nga "man/ay/uy"
The ARTICLES "man/ay/uy"

Sa pagsaysay sa verbo sa kaunsahan nalakbitán paghisgot ang kagamitan sa mga panal-ot nga "man/ay/uy" nga sagád ipaubán labi na sa mga verbonga"maó/ania/anaa/atua/dihâ/dinha/didto/adona, dona"

The prefix "ka/pagka"

kaayohan____for good
kasamahan____group/peers
kabag-ohan____new
kapolahon____redness

The Connecting Conjunction

alang kanakò, ubp.
for me, etc.

gikan nakò/kanakò, ubp.
from me/on me, etc

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.