Peso RateWeatherPhilippines Time

The Statement

The Statement
(Ang Pahayag)

Unsa man kanáng gibohat nimo?
What are you doing?

Unsa man 'to siya nga tawhana?
What kind of person is he?

The "that/which"

Ang "nga"
The "that/which"

Ang yanong panal-ot "nga" sagád igkità talì sa adjetivo ug sustantivo, ingon man sa naadjetivo nga verbo ug sustantivo. Pananglitan:

The simple article "that/which" regularly be seen by adjective and substantive, just like the made adjective verb and substantive. Example:

Kinds and uses of words

Ang polong maó ang tingog nga tigpadayág sa panghonáhoná ug pangbati sa tawo.
The
words are sounds or voices that tell the thoughts and feelings of a friend.

Matang ug Isip Kinds and Numbers Agád sa ilang kagamitan dihâ sa pahayag, ang mga polong mayano pagkabahin sa 5 ka matang: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, panal-ot.

In a sentence, words are differentiate into 5 kinds according to use: Noun, Adjective, Verb, Adverb, Particle

Sustantive Adverb

Naadverbio nga Sustantivo
Sustantive Adverb

Donay mga sustantivo nga maadverbio sa langgikit "in" kun masondan og verbo nga may prefix "pag".
There are sustantive that are adverb "in" if followed with verb that has a prefix "pag".

Siya miJeninny pagsayaw.
She imitates Jenny dancing.

The Voice Letter

Ang mga PATINGOGANG-TITIK

Somalá sa nasaysay na, ang mga patingogan maó ang mga titik nga way kaogalingong tingog ug malitók lamang kun may sangga o topád nga tingogaong-titik. Ania ang han-ay sa mga patingogan tinparán sa 5 ka tingogan uban sa ilang ngalan ug litók.

According to the statement the voice are the words which don't have specific voice and be uttered if there is supporting voice letter. Here is the presentation of voices wwhich supported by 5 voices letter with thir specific names and sound.

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.