Peso RateWeatherPhilippines Time

The simple particles "si"

Ang yanong' panal-ot nga "si" mao'y kanonay nga isangga nga mag-uná sa ngahng kaogalingon nga ngalan og tawo. Kinísiya sagád igkità dihâ sa sujeto kon hisgotanan sa declarativong' pahayag o dihâ sa predicado sa imperativo kon interrogativong' pahayag. Pananglitan:

The simple particles "si" in visaya is commonly used first in denoting a certain name of a person. This can be seen when using the declarative sentence or in using the predicate, imperative or interrogative sentence. Example:

Simple Particles

Ang "tingali"
The "tingali"

Ang "tingali" matombasan pod sa English "perhaps". The "tingali" can be translated in English as "perhaps."

Makabohat tingali si Angie niadto.
(perhaps) Perhaps Angie can make it.

Adverb of Time

II. Ania'y mga Adverbio sa Panahón nga motobag sa pangotana "nga" "kanos-a?"

II. Here are the Adverb of Time that answers the questions "When?"

(sa) bontag kanos-a/bisan-kanos-a
in the morning when/anytime

dalî/og dalî/pagdalî kariyot lang
immediately for a while

daghan/makadaghang higayón karon/karon dayon
often/many times now1

(sa) damag/damlag karong adlawa, semanaha, toiga,upb
soon from today,a week, a year, others.

Adjective that can be Adverb

IV. Dona'y mga adjetivo nga maadverbio kun litokón o solatón makadohá uban og pang-indicativong langgikit, kun mapaunha'g panal-ot "og", kun langgikitan sa "ga/nag/mag" pinaunhan sa panal-ot "nga", ingon man kun langgikitan sa suffix "on/an". Pananglitan:

IV. There are adjective that can be adverb according to the way you say it and together with the Indicative joint, the article must go first article "og" and joined by "ga/nag/mag" first with article "nga" and joined by the suffix "on/an".

Root Words of Adverbs

Gamot-polong nga Adverbio
Root-word of Adverbs

Ang mga gamot-polong nga adverbio mabahin sa toló ka matang:

The root-word of adverb has divided into three kinds:

Adverbio sa Dapit;
Adverb of Place;

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.