Peso RateWeatherPhilippines Time

The Idiomatic

Ang Idiomatic nga "kono"
The Idiomatic "it is said; it is rumored"

Ang verbong "kono" tigpasabót og "pagduda kon way tino nga pagkatinood" tombas sa english nga "it is said; it is rumored" ug sa espanyol nga "se dice".

The verb "it is said; it is rumored" will explained "pagduda kon way tino nga pagkatinood" in english "it is said; it is rumored" and in Spanish "se dice". Sama sa "ambot" ang "kono" magamitan sa prefixes "pang/nang/mang" apan kinahanglan wagtangon unà ang "k". Like "don't know" the "it is said;it is rumored" can be use in prefix "pang/nang/mang" but we have to erase the "k".

Siya kono ang nakapatáy kang koán.
It is said that he was the one who killed someone.

The Infix "ka"

Ang langgikit "ka", sama sa "pa", may daghang kagamitan. A consonant followed by a vowel "ka" like "pa" has many usage. Sa pagpasangga sa "ka" sa prefix "nag/mag" mahimo ang Compuesto ng prefix nga tigpasabót og gradual nga pagka-unsa sa hisgotanan o sa walâ damha nga hitabò. Pananglitan:

The combined "ka" of the prefix "nag/mag" has changed into prefix and means a gradual unexpected to happen. Example:

Ang bangkà nagkadoól sa baybayon.
The boat is getting nearer to the shore.

Verb Adjective Noun

Natambok dinhi si Rotchelle kay malipayon.
Rotchelle healthy because she's happy here.

Kun ang prefix "na" may sangga nga suffix "an/han" kinahanglan nga tinôon unà dihâ sa contexto sa pahayag kun nagpabilin ba nga Deponente o naPasivo ba ang verbo aron pod matinò ang iyang tiempo. Pananglitan:

Infinitive Mood

INFINITIVO NGA TARAS
INFINITIVE MOOD

pagabohaton pagabasahon
to be made to be read

pagabohatan pagabasahan
to make to read

The Past Tense of Prefix

Singgulár Akó/Ikaw/Siya mibohat nianà.
Singular Me/You/he/She do that things.

Plurál Kitá/Kamì/Kamó/Silá mibohat niadto.
Plurál We/They do all those things.

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.